Tasfiye kararnamesi sonrası kamu ihale sözleşmelerinin devrinde İhale Yetkilisi görev ve kuralları

Bir kamu ihale sözleşmesi devrine yazılı izin sözleşmesi yetkili makam ihale yetkilisidir. Çünkü ihale yetkilisinin görevlerinden bir tanesi de kamu ihale sözleşmesinin devrinin yapılmasına izin veriliyor (4735 sKm16). Söz konusu hükme göre “Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ve başkasına devredilebilir.” Bu arada kimlerin bu devrin başında olup izin verebileceğinin konusunu ayırması gerekir. İhale yetkilisinin kim olduğu 4734 sKm4’te belirtildiği yerde idarenin, balina ve harcamaların yapılmasına izin veriliyor ve bağlıuğuna sahip olan kişi ya da kurulları ile usulüne uygun olarak yetkilendirmek için görevini yapan görevlileridir. Yetkilisi = Harcama Yetkilisi). Harcama yetkilisinin kim olduğu ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu m.31 / f.1’de tanımlanmıştır. Buna göre “Bütçeyle ödenek tahsis onu bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir” dedi.

Aynı zamanda 2.fıkrasında “Genel yönetim kapsamlı merkezi kamu idarelerinin merkez ve merkez dışı birimlerinde ödenen halkın müşterileri devlet unvanları belirliyor ve harcama yetkisinin devredilmesine usul usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.” Hükmü vardır.

Buna dayanarak Maliye Bakanlığı tarafından Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğinizdeki tabloya göre sıralama, 5018 yılında Kanuna ekli sayısı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar olup, orada merkezin merkezde merkezin idarelerinin, sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yönetimi ve hesap verme sorumluluğu odaklı birleşik bağlı üst yönetimiler

5018 sKm3 / k) ‘ya göre harcama birimi, kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim ifade eder.

5018 sKm11 / f.1’e göre üst yönetici, bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanın görevi görev unvanları merkez merkez teşkilatı merkezcilerileri bu idarelerin üst yolcuları hedefleri belirleniyor ve bunlar hakkındaki mali durum merkezlerine yakın ilişkilisinin kullanıldığı hakkında bildirilir.