Yapım ihaleleri Sözleşmenin Devri

Sözleşmeye bağlanan yapım işine ait zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile sözleşmenin devredilebileceği 4735 sayılı KİSK’in 16. maddesinde şöyle açıklanmıştır;

“Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz.

İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır”.

İlgili maddede sözleşmenin devrinde şartlardan biri “zorunlu hal” olarak belirlenmiş ancak zorunlu hal kavramına bir açıklık getirilmemiştir. Sözleşmenin devri ihale yetkilisinin yazılı iznine bağlanmıştır.

Yine sözleşmenin devrinde işi devir alan firmanın ilk ihalede şartların aranması zorunlu hale getirilmiştir.

İdareler sözleşmenin devir edilmesine izin verdiği takdirde sözleşmeyi devir alan firma için yeniden ihale komisyonu kurularak mı yeterlilik şartlarını belirleyeceği hususunda bir açıklık getirilmemiştir.

Yine uygulamada yaşanan problemlerden biri de işin yarısında devir işlemi yapılan bir yapım işinde ilk firmanın vermiş olduğu teminat, iş programı, all risk, teknik personel taahhütleri, ödemelerden yapılan geçici kabul kesintilerinin ikinci firma işi devir aldıktan sonra ne şekilde bir yol izleneceği hususlarıdır.