Yapım ihaleleri,Sözleşme Sonrası Yaşanan Sorunlar

Genel olarak, sözleşmeye bağlanarak yapılan yapım işlerinde aşağıdaki hususlar ön plana çıkmaktadır;
• Yapım işinin sözleşme eki uygulama projelerine veya kesin projelere uygun olarak zamanında tamamlanması,
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri ve yapının sigortalanması,
• Ödemelerin belirli periyotlarda gerçekleşen imalata göre yapılması,
• Yüklenicinin kalite, teknik değerlendirme vb. performansının ölçülmesi,
• İşlerin denetimi,
• İş yapıldıktan sonraki kabul ve muayene işlemleri.
Yapım İşleri İhale Dokümanı, sözleşmenin 9. maddesinde belirtildiği üzere aşağıdaki eklerden oluşur ve öncelik sırası şu şekildedir [4735 sayılı kanun, m. 9]:
1. Yapım İşleri Genel Şartnamesi,
2. İdari Şartname,
3. Sözleşme Tasarısı,
4. Birim Fiyat Tarifleri,
5. Mahal Listeleri,
6. Özel Teknik Şartname,
7. Genel Teknik Şartname,
8. Ön / Kesin Projeler,
9. Açıklamalar (varsa),
10. Diğer Ekler.
Sözleşmenin uygulanması safhasında karşılaşılan en büyük sorunlar, projelerde meydana gelen değişiklikler ve iş artışıdır.

Proje Değişiklikleri
İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. teknik belgelerde, değişiklik yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır. İdarenin veya yapı denetim görevlisinin yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici, projelerde herhangi bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında bulunam