Yapım işi aşırı düşük açıklamasında düz işçi çalıştıracak iş kalemi için eskavotör çalıştıracağını beyan eden istekli, ihalede değerlendirilmesi

Olay Özeti Karar ve Sonuç :

Davacı tarafından söz konusu ihaleye ilişkin olarak aşırı düşük sorgulaması kapsamında sunulan analizde 7.2104 saatlik düz işçi girdisi yerine 0.058 saat ekskavatör makine girdisine yer verildiği, bunun dışında analiz ile birlikte düz işçi ve ekskavatör çalışması mukayese ve enterpolasyon hesabının da sunulduğu, davalı idarece de bu hesabın yanlış olduğuna ilişkin bir tespitin yapılmadığı görülmektedir. Buna göre davacı tarafından sunulan analiz ve yapılan açıklamanın yeterli olduğu ve sağlanılan maliyet avantajı nedeniyle de kamu yararı bulunduğu anlaşılmaktadır.

Nitekim Kamu ihale Kurumunun 15.09.2011 tarih ve 2011IUY.I-3134 sayılı kararında da yine davacıya ilişkin olarak bu yönde karar aldığı görülmektedir.

Öte yandan; davacı tarafından sunulan ocak taşı ve nakliye için proforma fatura ve fiyat teklifinin Kamu ihale Tebliğinin 45.1.13.1 ve 45.1.13.2. maddelerine uygun olarak düzenlendiği görülmekte olup, yukarıda anılan mevzuat uyarınca da meslek mensubu tarafından teyit edilen ve onaylanan proforma fatura ve fiyat teklifi ekinde maliyet muhasebesi kayıtlarına ilişkin bilgi veya belgelere yer verilmesinin zorunlu olmadığı anlaşılmakla, davacının teklifinin bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin kararın hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.