Yapım işi ihalelerde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında asgari işçilik maliyetinin altında teklif verilmemesi gerektiği

Olay Özeti Karar ve Sonuç :

Olayda, dava konusu ihaleye 7 isteklinin katıldığı, yapılan değerlendirme sonucunda tüm tekliflerin geçerli olduğunun belirlenmesi üzerine idarece sınır değerin 1.202.921,84 TL olarak tespit edildiği ve sınır değerin altında 958.708,58 TL teklif veren davacı Y… İnş. Hülya K…’ın 25.02.2011 tarih ve 1863/2011 tarihli yazı ile sıralı iş kalemleri listesi yazı ekinde verilerek bu listede bulunan 74 kalemde aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, davacının 10.03.2011 tarihli aşırı düşük açıklamasına ilişkin sunduğu bilgi ve belgelerin incelenmesinde; davacı tarafından kendisinden açıklama istenilen 01 nolu “Şelale yapılması”, 03 nolu “Yapay kaya yapılması”, 09 nolu “Emprenye edilmiş ahşapla pergole yapılması”, 12 nolu “8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (Her renk ve ebatta)”, 19 nolu “4 cm kalınlığında açık renkli traverten ile döşeme kaplaması yapılması (4x30x serbest boy)”, 20 nolu “Çam kerestesi ile yapı karkası yapılması”, 25 nolu “Emprenye edilmiş ahşapla piknik masası yapılması” 33 nolu “Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım’ ve blokaj sökülmesi (parke taş döşenecek yol malzemelerinin sökülmesi)”, 72 nolu “Ocak taşı ile blokaj yapılması (sahne altı blokajı)” iş kalemlerinde 01.501 poz nolu düz işçinin saatlik ücretinin 3,41 TL olarak öngörüldüğü, düz işçi çalıştırılan diğer iş kalemlerinde de benzer durumun olduğu, yine 72 nolu “Ocak taşı ile blokaj yapılması (sahne altı blokajı)” iş kaleminde 01.013 poz nolu duvarcı ustasında saatlik ücretin 3,41 TL olarak belirlendiği görülmüştür.

Bahse konu ihalenin 24.02.2011 tarihinde yapıldığı, 31 Aralık 2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre 2011 yılı ilk altı aylık 16 yaşını doldurmuş işçilerin saatlik ücretinin 3,54 TL olduğu, buna göre yukarıya alınan Asgari Ücret Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca işçilere Asgari Ücret Komisyonunca belirlenen ücretlerden daha düşük ödeme yapılamayacağından davacının aşırı düşük açıklamasının uygun bulunarak ihalenin bu firma üzerinde bırakılması işleminde Asgari Ücret Yönetmeliği hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, davacının aşırı düşük açıklamasına konu iş kalemlerinin analiz girdilerinin bir kısmını proforma faturalara dayandırdığı görülmüştür. Bunlardan aşırı düşük teklif sorgulamasında; bazı iş kalemlerine ilişkin proforma faturaların sunulduğu, Kamu ihale Genel Tebliğinin 45.1.13.1 inci maddesinde proforma fatura ile maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi, satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekirken idareye sunulan proforma faturalar üzerinde bu bilgilere yer verilmediği ve SMMM tarafından imzalanmadığı ve kaşelenmediği/ mühürlenmediği görülmektedir.

Bu durumda, yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda davacı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadı