Yapım işi ihalelerinde Yaklaşık Bedelin Belirlenmesi (Hesaplanması 1)

Yaklaşık Bedelin Belirlenmesi (Hesaplanması)

Yaklaşık bedelli inşaat sözleşmelerinde bedel, önce tahmini olarak belirlenmekte; daha sonra bu tahminlerin dayanağı hesaplamalar ile gerçekte yapılan işlerin maliyeti arasında fark olması halinde ise bedel gerçek maliyetlere göre belirlenmektedir .

Sözleşme kurulurken bu esasa göre belirlenen bedel kesin değildir, sözleşme bedelinin kesin bir şekilde belirlenmesi taşınmaz yapının tamamlaması sonrasında yapılan keşifle birlikte yapılan hesaplama ile ortaya çıkar. Burada yapılan işin miktarı ile bu işin bedelini ispat etmek yüklenicinin yükümlülüğündedir.

İnşaat sözleşmelerinde taraflar yaklaşık bedel esasına göre taşınmaz yapının bedelinin belirlenmesi konusunda mutabık kaldıktan sonra, bedelin bu şekilde belirlenmesi için izlenecek usul ve yöntemi de belirleyebilirler. Bu belirlemede yaklaşık bedelin belirlenmesi kriterlerini ve sonrasında taşınmaz yapının tamamlanmasıyla nihai (kesin) bedelin nasıl belirleneceğini, bedelin belirleme esaslarını, nihai bedelin belirlenmesi için yapılacak keşfe kimlerin katılacağını ve keşfin ne şekilde yapılacağını sözleşmede belirleyebilirler.

Aksi halde, aşağıda yer verdiğimiz üzere, yedek hukuk kuralı olarak TBK m.* den yararlanılmak suretiyle bedel belirlenebilecektir.

TBK m. *’de düzenlendiği üzere, yaklaşık bedelin nihai olarak belirlenmesi sırasında “yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve yüklenicinin giderine” göre hesaplama yapılması gerekmektedir. Bu durumda, inşaat sözleşmelerinde bedelin belirlenmesinde, yapıldığı yer ve zamandaki taşınmaz yapının değeri ve inşa için yüklenici gideri dikkate alınacaktır.

Özellikle yüklenici giderlerinin bedeli açısından piyasa rayiçlerinin taşınmaz yapının teslim edildiği tarihteki rayiçler değil, taşınmaz yapının inşa edildiği tarihteki rayiçler olduğu dikkate alınması gereken önemli bir husustur

Yargıtay da bu hususa dikkate alarak, TBK m*  düzenlemesindeki verilerden yola çıkarak bedelin hesaplanmasında “işin yapıldığı tarihteki mahalli piyasa rayiçlerinin” kullanılacağını hükme bağlamıştır