Yapım işi ihalesinde aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında verilen açıklamalarda mutlaka SMMM veya YMM onaylı tespit tutanaklarının olması gerektiği

Olay Özeti Karar ve Sonuç :

Olayda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler ile ihale dosyasının incelenmesinden, yukarıda anılan mevzuat uyarınca proforma faturalarla açıklama yapılması durumunda, YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylanan ilgili malın son geçici vergi beyanname dönemine ait bir alış ve bir satış faturası örneği eklenmesi gerektiği halde 2. sınıf keresteye ilişkin proforma fatura alındığı, ancak proforma fatura ekinde fatura içeriği mala ilişkin olarak mükellefin son geçici vergi beyanname döneminde tespit edilen birim ortalama maliyetin YMM veya beyannameleri imzalayan SMMM onaylı belgelerin olmadığı, yine aynı şekilde 200 mm drenaj borusu, katran, çivi, hazır beton, yuvarlak demir için de proforma faturaların bulunda ancak ilgili mala ilişkin imalatçının son geçici vergi beyanname döneminde çıkartılan YMM veya beyannamelerini imzalayan SMMM tarafından onaylı birim maliyet cetveline yer verilmediği, davalı idarece yapılan diğer tespitlerin de yerinde olduğu görüldüğünden dava konusu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadı