Yapım İşi Sözleşmelerinin Sonradan Ortaya Çıkan Değişikliklere Uyarlanması

Özet: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu temel alınarak düzenlenen yapım işi sözleşmelerinin uygulanmasında, söz konusu Kanunun 15’ inci maddesinde belirtilen istisnai haller haricinde, sözleşmede imzalandıktan sonra herhangi bir değişiklik yapılmaması esastır. Ancak 4735 sayılı Kanunun “Hüküm bulunmayan haller” başlıklı 36’ncı Maddesinde yer alan “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince, yapım işi sözleşmeleri imzalandıktan sonra değişiklik yapılması hususunun 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. 6098 sayılı Kanun’un “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 ve götürü bedel eser sözleşmelerini düzenleyen 480 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, imzalanan sözleşme sonrasında değişen şartlar işlem temelinin çökmesine yol açıyorsa şayet, sözleşmenin uygulanması ile mağdur olacak olan taraf sözleşmenin uyarlanmasını hâkimden talep edebilecektir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalesi yapılan yapım işlerinin sözleşmelerinin uygulamalarında, özel kanun niteliğindeki 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri baz alınmaktadır. Söz konusu 4735 sayılı Kanun’un “Hüküm bulunmayan haller” başlıklı 36. maddesinde ise “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.” denilmektedir. Dolayısıyla inceleme konumuz olan yapım işi sözleşmelerinin, sözleşmenin imzalanmasından sonra ortaya çıkan yeni koşullara uyarlanması hususu öncelikle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve sonrasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu açısından değerlendirilecektir