yapım Sözleşmesi Yapım ihaleleri Sözleşme sonrası Yaşanan Sorunlar

Yapım Sözleşmeleri sonrası Yüklenici Firmaların Yaşadığı Sorunlara karşı Verdiğimiz Hizmetlerin Konu Başlıkları

                    SÖZLEŞME TÜRLERİ VE SÖZLEŞME DÖKÜMANLARI ARASINDAKİ ÖNCELİK SIRALAMASI
 -Anahtar teslimi götürü bedel yapım sözleşmelerde ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması
 • Yapım İşleri Genel Şartnamesi
 • İdari şartname
 •  Sözleşme Tasarısı
 •  Uygulama Projesi
 •  Mahal Listesi
 •  Özel Teknik Şartname
 • Genel Teknik Şartname
 • Açıklamalar (varsa)
 • Diğer Ekler
 –Birim fiyatlı yapım sözleşmelerde ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması
 •  Yapım İşleri Genel Şartnamesi
 •  İdari Şartname
 • Sözleşme Tasarısı
 • Birim Fiyat Tarifleri ve cetveli
 • Mahal Listesi
 • Özel Teknik Şartname
 • Genel Teknik Şartname
 • Ön / Kesin Projeler
 • Açıklamalar (varsa)
 • Diğer Ekler

                                              SÖZLEŞMENİN 4735 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE DEVREDİLMESİ
Sözleşmenin Devredilmesi
 • Zorunlu halin varlığı
 • İhale yetkilisinin yazılı izni
 • Sözleşme Devrini Alacak Firmaların ilk ihaledeki şartları sağlaması
 • Devreden yüklenicinin devir tarihinden önceki üç yıl içinde başka bir sözleşmeyi devretmemiş ve devralmamış olması
 • Sözleşmeyi Devir eden Firmanın İşçi Alacaklarına karşı,idarenin  hakedişlerine tedbir  koyması
 • Devir eden Firmanın,Noksan görülen işlerinin tespiti ile,devir alacak firmaya noksan görülen işlere ait  bedellerine ait tutarların Sözleşmeyi devir eden Firmadan Tahsili
 • Devir Eden Firmanın Kat’i Teminat  mektubunu Devir işlemlerinin sorunsuz olarak devrine kadar  ki sürede  Bloke etmesi

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Sözleşme Değişiklikleri
 • 4735 Sayılı Kanunun Sözleşme Değişikliğine Yaklaşımı
 • Sözleşme Bedelinin Aşılmaması Kuralı
 • Karşılıklı Anlaşmanın Usul Ve Esasları
 • İşin Süresinin Ve Ödeme Koşullarının Değiştirilmesi

 İŞ PROGRAMLARI
İş Programları
 • İş programı Düzenleme  sürecinde yapılacak işlemler
 • İş programı Düzenleme gecikmesinde yapılacak işlemler
 • Revize iş Programları
 • İş programındaki gecikmeler neticesinde sözleşme Fesih veya Tasfiye halleri

MALZEME OCAKLARINDA YAŞANILAN SORUNLAR
Malzeme Ocakları
 • İdarenin ocak belirlenmesinde karşılaşılan sorunlar
 • Ocakların idare tarafından değiştirilmesinde karşılaşılan sorunlar
 • Ocakların Kullanım şartlarında  karşılaşılan sorunlar

YER TESLİMİNDE GECİKMELER
Yer Teslimleri
 • Projelerin yapıya uygunluğu
 • İdarenin yer tesliminde gecikmesi
 • Yüklenicinin yer tesliminde gecikmesi
 • İş yerinin değiştirilmesi
 • İlk İş yerinde Yapılan İşlerin Hakedişlerin tahsilinde Uygulanacak işlemler
 • Yeni Yer Tesliminde idarenin Yükleniciye teslim etmesi gereken Hususlar (Elk- Su )

YÜKLENİCİNİN TEKNİK PERSONEL HUSUSLARI
Teknik Personel
 • Yüklenicinin Teknik Personel Bildirimi
 • Teknik Personelin İş başında  olmaması
 • Şirket Müdürü veya ortağının Teknik personel  olarak  görevlendirilmesi
 • Mühendislik Diploması ile  iş alan Şahıs Firmasında Teknik personel olarak görevlendirilmesi
 • Sözleşmede öngörülen daha az deneyimli teknik personel çalıştırılmış olsa da idare tarafından bunlara herhangi bir itirazda bulunulmadığından ceza kesilemeyeceği
 • Kendi nam ve hesabına çalışan kişinin de teknik personel olarak gösterilebileceği
 • Teknik personelin işi başında bulunmadığına dair tespitin Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması gerektiği hk.
 • Teknik personelin  aynı/ ya da farklı yükleniciye ait başka bir sözleşme kapsamında teknik personel olarak görevlendirilebileceği hk.
 • Yüklenicinin kendisini teknik personel olarak gösterebileceği hk.
 • Teknik personel olarak işin başında bizzat bulunması gereken mühendislerin aynı zaman dilimi içinde aynı yükleniciye ait birden fazla işte teknik personel olarak görev alabileceği hk.
 • Teknik personel sözleşmede istenilen deneyim süresini sağlamasa da, gerekli dokümanlar idareye ibraz edilmiş ve idare tarafından bunlara herhangi bir itirazda bulunulmamış olduğundan ceza uygulanmasının mevzuata uygun bulunmadığı hk.

 ALL RİSK SİGORTA POLİÇELERİ
İş Yeri Sigorta Poliçeleri
 • Yapım İşlerinde Sigorta Zorunluluğu
 • Genel Olarak Sigorta Yükümlülüğünün Kapsamı
 • İnşaat Sigortası (Bütün Riskler)
 • Genişletilmiş Bakım Devresi Teminatını İçeren Sigorta
 • Mali Mesuliyet Sigortası
 • Sigortaya Esas Alınacak Bedeller
 • Teminat Dışında Kalan Hallere İlişkin Sorumluluk
 • İşyeri  Çevresine İlişkin Güvenlik Önlemlerinin Alınması Yüklenicinin Sorumluluğu
 • Sözleşmenin Feshi Veya Tasfiyesi Halinde Sigortaların Durumu
 • Sigorta Poliçeleri Ve İdarenin Takip Yükümlülüğü
 • Yüklenicinin kusuru dışında oluşan hasar ve zararların All risk sigorta kapsama girip girmediği

KESİN TEMİNAT VE EK KESİN TEMİNATLAR
Teminatlar
 • Kesin Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
 • Kesin Teminatın Oranı
 • Kesin Teminatın Fazla Yatırılması Durumu
 • İş Artışlarından Alınması Gereken Ek Kesin Teminat
 • Fiyat Farkı Olarak Ödenen Bedelden Alınması Gereken Ek Kesin Teminat
 • Ek Kesin Teminat Alınması Gereken Durumlar
 • İşin Süresinin Ve Ödeme Koşullarının Değiştirilmesi
 • Sınır Değerin Altındaki Teklif Sahibine İhalenin Bırakıldığı Durumlarda Alınacak Kesin Teminat
 • Sınır Değerin Altında Teklif Sunan İstekliden Alınması Gereken Ek Kesin Teminat Oranının Tespiti

İŞİN SÜRESİNİN UZATILMASI
Süre Uzatımları
 • Süre uzatımları için gerekli koşullar
 • Süre uzatımlarında Yüklenici kusurları
 • Süre Uzatımı oluşturan hallerin taahhüde engel oluşturması
 • Süre uzatımı çıkan halleri yüklenicinin kaldırmaya gücünün yetmemesi
 • Süre uzatımı Teklif raporunun Hazırlanması
 • Süre uzatımında komisyonun teşkili ve karar alma yöntemi
 • -Süre uzatımı nedeni ile çalışılmayan günlerin eklenmesi
 • Süre uzatımı nedeni ile iş programı ve ödeneklerde yapılacak değişiklikler
 • Süre  uzatımında idarenin iş yeri tesliminde gecikmesi
 • Mücbir sebebin meydana geldiği yerin Yetkili mercilere belgelendirilmesi
 • Süre  uzatımında yer tesliminin çalışılmayan dönemde yada ertesi yılda yaptırılması
 • Süre  uzatımında yer tesliminde süre ve ödenek değişiklikleri
 • Süre  uzatımında proje tesliminde veya tasdikindeki gecikmeler
 • Süre  uzatımında işin idarece durdurulması
 • Süre  uzatımında hak edişlerin zamanında ödenememesi
 • Süre  uzatımında Bütçe ödeneğinin yetersizliği nedeni ile iş programının gerçekleştirilememesi
 • Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde Yüklenicinin idareye  bildirimi
 • Süre  uzatımı nedeni ile çalışılmayan günleri gösteren  Metoroloji Raporlarının esas alınma halleri
 • Bir Süre Uzatım Nedeni Olarak 2.Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Sayılan Mücbir Sebep Haller

-Doğal Afetler -Genel Salgın Hastalık -Kanuni Grev -Kısmi Veya Genel Seferberlik İlanı -Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu Tarafından Belirlenecek Benzeri Diğer Haller

 •  İdareden Kaynaklanan Süre Uzatım Nedenler

-İş Yeri Tesliminde Gecikme -İşin Yapılma Yerinin Değiştirilmesi -Ödemelerde Gecikme Ortaya Çıkması -İş Artışı -Projelerin Tesliminin Gecikmesi, Projelerde Değişiklik Yapılması, Proje Onayının                 Gecikmesi Durumlar

 GECİKME CEZALARI
Gecikme Cezaları
 • Günlük gecikme cezaları
 • Gecikilen sürenin tespiti
 • Kesilen gecikme cezasının yükleniciye iadesi
 • Aynı zamanda birden fazla nedenden kaynaklanan süre uzatımları
 • İdarenin verdiği süre uzatım kararından vazgeçmesi
 • Kısmi Gecikme cezası uygulaması
 • Sözleşme gereği taahhüt konusu ettiği edimini yerine getirmesi gereken en son tarihten itibaren yani sözleşme süresinin bitiminden itibaren gecikme cezası uygulanması gerektiği
 • Gecikme cezası tespit edilirken keşifte meydana gelen azalmanın dikkate alınmayacağı
 • Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda da gecikme cezası kesilmesi hakkında.
 • Sözleşmede gecikme cezasıyla ilgili bir hüküm olmadığından gecikme cezası kesilemeyeceği

 FİYAT FARKLARI
Fiyat Farkları
 • Fiyat farkı Yöntemleri
 • Yeni Fiyat Farklarında yaşanan sorunlar
 • Fiyat Farklarının İş programlarına uygunluğu
 • Yeni Yapılan işlerde -Fiyat Farkı uygulanması
 • Cezalı çalışılan işlerde fiyat farkı uygulanması
 • İmalat artışları ve azalışlarının değerlendirilmesi
 • Verilmesi öngörülmeyen işlerde Fiyat farkı uygulaması
 • Avans ödemesi yapılan işlerde fiyat farkı uygulamaları
 • Yabancı para cinsinden belirlenen işlerde Fiyat farkları
 • İhale sözleşmesinde Fiyat farkı hükümlerinde yaşanan sorunlar
 • Fiyat Farkında kullanılacak temel ve Güncel endekslerin tespiti
 • Fiyat Farkları için İdari şartnamede ve ihale sözleşmesine hüküm koyma
 • Fiyat Farklarının genel endeks değerlerine dayalı Fiyat farkı uygulamaları
 • Fiyat Farklarının ağırlık oranları-temel katsayılarına dayalı fiyat farkı uygulamaları

YENİ BİRİM FİYATLAR
Yeni Birim Fiyatlar
 • Zorunlu Proje Değişikliği ve ortaya çıkan iş kalemleri
 • Yasal iş artışları nedeni ile yapılması ihtiyaç duyulan iş kalemleri
 • Kullanılacak analizlerde belirlenecek öncelik sıralaması
 • Yeni Birim Fiyatlarının Yüklenici ile birlikte oluşturulması
 • Yeni Birim Fiyatlarının tespitinde ortaya çıkan sorunlar
 • Yeni Birim Fiyatlarının teklif analizlerine kıyasen analiz oluşturulması
 • Yeni Birim Fiyatlarında kamu idarelerindeki mevcut analizlerin kullanılması
 • Yeni Birim Fiyatları için; idarenin daha önce çıktığı benzer yapım işlerine ait sözleşmelerinde ortaya çıkan analizlere kıyaslanarak yapılacak analizler
 • Yeni Birim Fiyatları için, işin yapılması sırasında tutulacak pursantajlar esas alınarak analiz oluşturulması
 • Yeni Birim Fiyat analizlerinde uygulanacak Rayiç Fiyatlar
 • Yüklenicinin teklifinin ekşinde idareye verdiği fiyatlar
 • İdareki mevcut rayiç fiyatlar
 • İhaleyi yapan idarenin daha önce yaptığı benzer yapım işlerindeki ortaya çıkan fiyatların kullanılması
 • İdarece kabul edilecek uygulamaya ait Ticaret ve Sanayi odalarınca onaylanmış fiyatlar
 • Yeni Birim fiyatların hangi tarihteki rayiçlerin esas alınması gerektiği
 • Yüklenici Karı ve genel gider unsuru ile olası eksiltme katsayılarının uygulanması
 • Yeni Birim fiyatlarının sözleşme fiyatlarına dönüştürülmesi
 • Yeni birim fiyatlarının hazırlanma süreci

-Yeni imalatların onurlarının alınması -Yeni fiyat analiz ve tutanakların hazırlanması -Yeni Birim Fiyatlarda fiyat farkı uygulaması

REVİZE  BİRİM FİYATLARIN UYGULANMASI
Revize Fiyatlar
 • Revize birim fiyat düzenleme koşulları
 • Revize Birim fiyat uygulama yöntemleri
 • Revize birim fiyatların iş kalemlerinin yüzde yirmi artışı aşan kısmına değil, imalat miktarının tamamına uygulanmasının hatalı oluğu
 • İş kalemindeki toplam imalat miktarının % 20’yi geçmemesi durumunda revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılmayacağı
 • Revize birim fiyat uygulanması için toplam sözleşme bedelinin korunması şartı bulunmadığı
 • Kararın konusu Revize fiyat yapılması gerektiği halde yapılmaması kamu zararı oluşturacağı
 • Revize birim fiyatların iş kalemlerinin yüzde yirmi artışı aşan kısmına uygulanacağı
 • Revize birim fiyatın iş kaleminin sözleşme miktarında meydana gelen artışın tamamına değil, yüzde yirmi artışı aşan kısmına uygulanması gerektiği

 İŞ ARTIŞLARI ve İŞ EKSİLİŞLERİ   (KARARLARI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ)
İş Artışları ve İş Eksilişleri
 • Anahtar teslimi götürü bedel işlerde iş artışlarının fiyatlandırılması
 • Yapımından vazgeçilen işler fiyatlandırılması
 • İlave işler ile yapımından vazgeçilen imalatların hak edişe yansıtılması
 • İş artışı yapabilme koşulları
 • Mevcut sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları
 • İş artışlarında uygulanacak Yöntemler
 • İlave işlerin Fiyatlandırılması ve bedellerin ödenmesi
 • Yasal sınırların aşılması nedeni ile sözleşmenin tasfiye edilmesi
 • İşin sözleşme bedelinin altında gerçekleşmesi
 • Yasal sınırı aşan İş Bedellerinin Ödenmesi
 • Yasal iş artışı sınırının üzerinde gerçekleştiği tespit edilen işlerin bedelinin mevcut sözleşmeye dayanarak ödenmesi mümkün bulunmadığı
 • İş artışlarından sözleşme damga vergisi kesilmesi gerektiği
 • İş artışlarından ihale karar vergisi kesilmesi gerekmediği
 • Sözleşmede bulunan, artan iş kalemlerinin ödenmesinde, diğer idarelerden birim fiyat almasının mümkün olmadığı

İŞİN SÜRESİNİN UZATILMASI 
İş süre uzatımı
 • Süre uzatımları için gerekli koşullar
 • Süre uzatımlarında Yüklenici kusurları
 • Süre Uzatımı oluşturan hallerin taahhüde engel oluşturması
 • Süre uzatımı çıkan halleri yüklenicinin kaldırmaya gücünün yetmemesi
 • Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde Yüklenicinin idareye bildirimi
 • Mücbir sebebin meydana geldiği yerin Yetkili mercilere belgelendirilmesi
 • Süre uzarımı Teklif raporunun Hazırlanması
 • Süre uzatımında komisyonun teşkili ve karar alma yöntemi
 • Süre uzatımı nedeni ile iş programı ve ödeneklerde yapılacak değişiklikler
 • Süre uzatımı nedeni ile çalışılmayan günlerin eklenmesi
 • Süre uzatımı nedeni ile çalışılmayan günleri gösteren Metoroloji Raporlarının esas alınma halleri
 • Süre uzatımında idarenin iş yeri tesliminde gecikmesi
 • Süre uzatımında yer tesliminin çalışılmayan dönemde yada ertesi yılda yaptırılması
 • Süre uzatımında yer tesliminde süre ve ödenek değişiklikleri
 • Süre uzatımında proje tesliminde veya tasdikindeki gecikmeler
 • Süre uzatımında işin idarece durdurulması
 • Süre uzatımında hak edişlerin zamanında ödenememesi
 • Süre uzatımında Bütçe ödeneğinin yetersizliği nedeni ile iş programının gerçekleştirilememesi
 • Bir Süre Uzatım Nedeni Olarak 2.Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Sayılan Mücbir Sebep Halleri

-Doğal Afetler -Kanuni Grev -Genel Salgın Hastalık -Kısmi Veya Genel Seferberlik İlanı -Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu Tarafından Belirlenecek Benzeri Diğer Haller

 • İdareden Kaynaklanan Diğer Nedenler

-İş Artışı -İş Yeri Tesliminde Gecikme -Ödemelerde Gecikme Ortaya Çıkması -İşin Yapılma Yerinin Değiştirilmesi -İdareden Kaynaklanan Süre Uzatım Nedenler -Projelerin Tesliminin Gecikmesi, Projelerde Değişiklik Yapılması, Proje Onayının Gecikmesi Durumları

 GEÇİCİ ve KESİN HAK EDİŞLER         (KARARLARI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ)
Geçici ve Kesin Hakedişler
 • Geçici Hakediş Düzenleme esasları
 • Birim Fiyatlı işlerde geçici hak edişler
 • Birim fiyatlı işlerde geçici hak ediş düzenleme
 • Birim fiyatlı işlerde geçici hak ediş raporlarına girecek imalat ve ihrazatların tespiti
 • Birim fiyatlı işlerde geçici hak ediş yapılmayan imalat bedelinin %5 kesilmesi
 • Birim fiyatlı işlerde geçici hak ediş düzeltme ve imza işlemleri
 • Birim fiyatlı işlerde geçici hak ediş tahakkuk ve ödemeleri
 • Birim fiyatlı işlerde geçici hak ediş raporlarına itiraz
 • Birim fiyatlı işlerde geçici hak ediş ataşmanlara ve diğer defter kayıtlarına itiraz
 • Götürü bedel işlerde ilerleme yüzdeleri (pursantaj cetveli)
 • Götürü bedel işlerde geçici kabul noksanları için tutulan % 3 lük tutar
 • Kesin hakediş hazırlama süreci
 • Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı
 • Kesin hak ediş raporunun düzenlenmesi
 • Kesin hesap sonucu Yüklenicinin borçlu çıkması

GEÇİCİ ve KAT’İ KABULLER
Geçici ve Kat’i Kabuller
 • Geçici Kabul Tutanağının Düzenlemesi
 • Geçici Kabulde engel teşkil eden ve etmeyen kusurlar ve eksiklikler
 • Geçici Kabullerde yüklenici kusur ve eksikliklerin giderilmesi
 • Geçici Kabul itibar tarihi
 • Geçici Kabulün vaktinden önce teslimi
 • Kısmi Geçici Kabuller
 • Kesin kabul zamanı ve yüklenicinin Başvurusu
 • Kesin kabul komisyonları ve görevleri
 • Kesin kabul tutanağının Düzenlemesi
 • Kısmi Kesin kabul
 • Noksan görülen işlerin tespiti
 • Tasfiye halinde yapılacak kabul işlemleri

 FİYAT FARKLARI
Fiyat Farkları
 • Yeni Fiyat Farklarında yaşanan sorunlar
 • Fiyat Farkları için İdari şartnamede ve ihale sözleşmesine hüküm koyma
 • İhale sözleşmesinde Fiyat farkı hükümlerinde yaşanan sorunlar
 • Yabancı para cinsinden belirlenen işlerde Fiyat farkları
 • Fiyat farkı Yöntemleri
 • Fiyat Farkında kullanılacak temel ve Güncel endekslerin tespiti
 • Fiyat Farklarının İş programlarına uygunluğu
 • Fiyat Farklarının ağırlık oranları-temel katsayılarına dayalı fiyat farkı uygulamaları
 • Fiyat Farklarının genel endeks değerlerine dayalı Fiyat farkı uygulamaları
 • Avans ödemesi yapılan işlerde fiyat farkı uygulamaları
 • Yeni Yapılan işlerde -Fiyat Farkı uygulanması
 • İmalat artışları ve azalışlarının değerlendirilmesi
 • Cezalı çalışılan işlerde fiyat farkı uygulanması
 • Verilmesi öngörülmeyen işlerde Fiyat farkı uygulaması

HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDE YAPILACAK KESİNTİLER  (KARARLARI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ)
Hakediş Kesintileri Gelir Vergisi Kesintileri

 • İnşaat ve onarım işleri mahiyeti
 • İşin taahhüde bağlı olarak yapılması
 • İşin yıllara sair sirayet etmesi
 • İşin başlama ve iş bitiş tarihlerinin belirlenmesi
 • İşin yıllara sarilik niteliğini sonradan kazanılması
 • Kesinti yöntemi
 • Süre uzatımı verilmesi veya cezalı çalıştırılma sonucu sari nitelik kazanan işlerde vergi tevkifatı
 • Taahakkuka bağlandığı halde ödenmeyen hak ediş tutarları
 • Geçici kabul tarihinden sonra ödenen hakedişler

Damga vergisi Kesintileri

 • İhale kararına uygulanacak damga vergisi
 • Sözleşme kararlarına uygulanacak damga vergisi
 • İş artışlarında uygulanacak damga vergisi
 • Süre uzatımında uygulanacak damga vergisi
 • Hakediş ödemelerinde uygulanacak damga vergisi
 • Sözleşme devirlerinde uygulanacak damga vergisi
 • Doğrudan Teminle Yapılan Alımlarda Damga Vergisi İşlemleri
 • Birden Fazla Nüsha Olarak Düzenlenen Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi işlemleri
 • Süre uzatım kararından sonra düzenlenen hakedişlerden tevkifat yapılması gerekeceğinden, faturanın anılan tarihten önce kesilmiş olmasının bu sonucu değiştirmeyeceği hk.
 • Vergilendirme açısından işin bitim tarihi olarak geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihin esas alınması gerektiği hk.
 • Geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihten sonra kesin (kati) kabul tarihine kadar yapılan işlerle ilgili ödenecek istihkak bedelleri, ilgili yılın hasılatı olarak beyan edileceğinden, söz konusu ödemelerden tevkifat yapılmasına gerek bulunmadığı hk.
 • İdarenin elinde olmayan nedenlerle ihale sürecinin uzaması nedeniyle işin yıllara sarilik niteliği kazandığından gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmediği hk.
 • Gelir vergisi tevkifatı yapılmaması hususuna ilişkin olarak firmanın vergi dairesine herhangi bir borcu bulunmadığına ilişkin belge tahsilâta ya da verginin yatırıldığına dair bir belge olmadığı hk.
 • Sözleşmeye  hüküm konulması suretiyle gelir vergisi tevkifatının idarece üstlenilebileceği hk

Hakkedişlerde KDV

 • Vergi matrahı ve hesap şekli
 • Uygulanacak KDV oranı
 • Hakedişlerde yapılacak KDV Tevkifatı

 İHALE SÖZLEŞME FESHİ ve TASFİYE İŞLEMLERİ
Sözleşme Feshi
 • Sözleşmenin Feshi Kavramı
 • İdarece sözleşme feshi
 • Yüklenicinin sözleşme feshi
 • Yüklenicinin iflas erteleme alması
 • Yüklenicinin konkordato ilan etmesi
 • Sözleşme feshi sonrası ihale çıkılan işlere ait fiyat farklarının eski yükleniciden tahsili
 • Yüklenicinin Kusurundan Kaynaklanan Sebeplerle Sözleşmenin Feshi Durumları Ve Uygulanacak Yaptırımlar
 • Sözleşmenin 4735 Sayılı Kanuna Aykırı Şekilde Devredilmesi
 • Yüklenicinin İflas Etmesi
 • Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk Veya Özgürlüğü Kısıtlayıcı Bir Cezaya Mahkûmiyeti Nedeni İle Yüklenicinin Taahhüdünü Yerine Getirememesi Halinde Vekil Veya Yasal Temsilci Tayin Edilememesi
 • Yüklenicinin Mali Acziyet Nedeniyle Taahhüdün Yerine Getirilemeyeceğinin İdareye Bildirilmesi
 • Yüklenicinin Taahhüdünü İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Yerine Getirmemesi Veya İşi Süresinde Bitirmemesi
 • Sözleşmenin Uygulanması Sırasında Yüklenicinin 25 İnci Maddede Sayılan Yasak Fiil Veya Davranışlarda Bulunduğunun Tespit Edilmesi
 • Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil ve Davranışlar Nedeniyle Sözleşmenin Feshi
 • Yüklenicinin kusuruna dayalı Fesihler
 • Yüklenicinin İflas etmesi
 • Yüklenicinin Konkordato ilan etmesi
 • Yüklenicinin hastalık,tutukluluk ve mahkumiyet halleri
 • Yüklenicinin mali acz içinde olması
 • Yüklenicinin sözleşmeye aykırı işlemler sonucu sözleşme feshi
 • Yüklenicinin işe zamanında başlamamsı veya devam etmemesi
 • Yüklenicinin ayıplı imalatları
 • Yüklenicinin mesleki ahlaka aykırı davranışları
 • Yüklenicinin sözleşme öncesi yasak filer sonucu sözleşme feshi
 • Yüklenicinin sözleşme devrini kanuna aykırı yapması
 • Yüklenicininkesin teminatının irad kaydı
 • Yüklenicinin ölümü
 • Yüklenicinin mücbir sebepten dolayı sözleşmesinin feshi
 • Yüklenicinin idare ile anlaşarak sözleşmesinin sona erdirilmesi
 • Yüklenicinin yasal sözleşme sınırının üstündeki iş artışı nedeni ile sözleşme tasfiyesi
 • Yüklenicinin sözleşme tasfiyesindeki yüklenici mallarının idarece satın alınması
 • Yüklenicinin hesabının tasfiyesi

*hesap kesme hak edişi *menfi zararın karşılanması için dava açılması