yüklenicinin, davaya konu işleri yapıp yapmadığı, yaptığı iş ve imalâtların, yapıldığı tarihlerdeki mahalli piyasa rayiçlerine göre bedelinin ne olduğu (mahalli piyasa rayiçlerine yüklenici kârı ve KDV dahil olduğu gözetilerek) konularında, denetime elverişli rapor alınıp, bulunacak miktardan davacı tarafça da kabul edilen *TL ödeme düşülerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir

Genel Olarak Yaklaşık bedelli inşaat sözleşmelerinde, iş sahibi ve yüklenici, sözleşmenin yapıldığı anda yaklaşık bir bedelde mutabık kalmakta, ancak nihai iş bedeli tutarını taşınmaz yapının inşasının bitiminden sonra yapılacak detaylı bir hesaplamayla belirlemektedirler.

TBK maddesin, “Eserin bedeli önceden belirlenmemiş veya yaklaşık olarak belirlenmişse bedel, yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve yüklenicinin giderine bakılarak belirlenir.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir. İnşaat sözleşmelerinde tarafların amacı, iş için gerçekten harcanan emek ve malzemenin bedelinin belirlenerek yükleniciye ödenmesidir132. Sözleşme tarafları bedeli belirlemek için tamamlanmış inşaatta birlikte yapacakları keşifle, emek ve malzeme sarfını kesin bir şekilde belirlerler.

İnşaat sözleşmesine uygun şekilde taşınmaz yapı tamamlandığında tarafların katılımıyla bir keşif yapılmakta ve bu keşifte yapılan işlerin bedeli kesin olarak belirlenmektedir.

 

EMSAL KARAR:…. “Taraflar arasında yazılı sözleşme bulunmamakla birlikte, akdî ilişkinin varlığı sabittir. Ancak, iş bedeli üzerinde uzlaşma bulunmamaktadır. TBK’nın maddesi gereğince “eserin bedeli önceden belirlenmemiş veya yaklaşık olarak belirlenmişse bedel, yapıldığı yer ve zamanda eserin değerine ve yüklenicinin giderine bakılarak belirlenir.”

O halde; mahkemece HMK’nın *maddesi uyarınca, mahallinde teknik bilirkişi marifetiyle keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak yüklenicinin, davaya konu işleri yapıp yapmadığı, yaptığı iş ve imalâtların, yapıldığı tarihlerdeki mahalli piyasa rayiçlerine göre bedelinin ne olduğu (mahalli piyasa rayiçlerine yüklenici kârı ve KDV dahil olduğu gözetilerek) konularında, denetime elverişli rapor alınıp, bulunacak miktardan davacı tarafça da kabul edilen *TL ödeme düşülerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda yapı yaklaşık maliyeti hesabına göre, hesaplama yapıldığından bu rapor benimsenerek sonuca varılması doğru olmamıştır.”