Yüklenicinin Sözleşmeyi Geriye Etkili Fesih Halleri

Yüklenicinin Sözleşmeyi Geriye Etkili Fesih Halleri (Dönme)

 

İş sahibinin borçlarını ifada temerrüde düşmesi hali için yasa koyucu tarafından TBK’nın eser sözleşmesine ilişkin hükümleri arasında bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle, iş sahibinin temerrüdü halinde genel hükümler olan TBK maddeleri uygulama alanı bulacaktır.

İş sahibinin bedel ödeme borcunda temerrüde düşmesiyle yüklenici TBK madde hükümlerinde getirilen usule izleyerek seçimlik hakkı olan sözleşmeden dönmeyi tercih edebilir. Yüklenici tarafından inşaat sözleşmesinden dönülmesiyle, tarafların birbirlerine karşı ifa edilmiş edimleri iade etme yükümlülükleri doğacaktır.

Yüklenicinin sözleşmeden dönmesiyle birlikte, inşaat sözleşmesi geriye etkili olarak sona ereceğinden, almış olduğu iş bedellerini iş sahibine iade etmekle yükümlü olacaktır. Bu para borcunun iadesi iş sahibinin bulunduğu yere götürülmek suretiyle yükümlülük yerine getirilmiş olacaktır.

Taşınmaz yapının feshi anına kadar inşa edilen kısmı kullanılabilir nitelikteyse, iş sahibinin de bütünleyici parça haline gelmiş bu natamam yapı için yapılan masrafların bedelini aynı şekilde ödemekle sorumlu olacaktır. Burada aynen iade mümkün olmadığından, iade yükümlülüğü bir para borcuna dönüşmektedir.